تبلیغات
مطالب مفید در پزشکی - آنچه راجع به وبا باید بدانیم image
free png file
 

آنچه راجع به وبا باید بدانیم

سه شنبه 18 اسفند 1388   11:51 ق.ظ

نشانه های بیماری

نشانه‌های‌‏‎ از‏‎ استفراغ‌‏‎ و‏‎ اسهال‏‎
سفید‏‎ رشته‌های‌‏‎ گاهی‌‏‎ وبایی‌‏‎ اسهال‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ التور‏‎ وبای‌‏‎ بیماری‌‏‎
خونی‌‏‎ اسهال‌‏‎ وجه‌‏‎ هیچ‌‏‎ به‌‏‎ اسهال‌‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎.می‌شود‏‎ دیده‌‏‎ نیز‏‎
.است‌‏‎ متوسط‏‎ و‏‎ خفیف‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ بیماری‌‏‎ موارد‏‎ بسیاری‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نیست‌‏‎
مدفوع‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ شكم‌‏‎ درد‏‎ بیمار‏‎ شدید‏‎ بیماری‌‏‎ عارض‌شدن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
بیمار‏‎ ساعت‌‏‎ چند‏‎ ظرف‌‏‎ اسهال‌‏‎ گرفتن‌‏‎ شدت‌‏‎ با‏‎.جاری‌است‌‏‎ و‏‎ آبكی‌‏‎
رسانده‌‏‎ درمانی‌‏‎ مركز‏‎ یك‌‏‎ به‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ می‌رودو‏‎ اغماء‏‎ به‌‏‎
آب‏‎ شدید‏‎ كاهش‌‏‎ این‌‏‎ بنابر‏‎.‎می‌دهد‏‎ ازدست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ نشود ، ‏‎
مشاهده‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎.‎است‌‏‎ بیمارالتور‏‎ مرگ‌‏‎ اصلی‌‏‎ علت‌‏‎ بدن‌‏‎
مراجعه‌‏‎ بیمارستانی‌‏‎ و‏‎ مركزبهداشتی‌‏‎ به‌‏‎ باید‏‎ نشانه‌ها‏‎ این‌‏‎
.شوند‏‎ بستری‌‏‎ (‎متوسط‏‎ صورت‌نوع‌‏‎ در‏‎)‎ آزمایش‌‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎

‌‏‎
نشانه های بیماری

نشانه‌های‌‏‎ از‏‎ استفراغ‌‏‎ و‏‎ اسهال‏‎
سفید‏‎ رشته‌های‌‏‎ گاهی‌‏‎ وبایی‌‏‎ اسهال‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎ التور‏‎ وبای‌‏‎ بیماری‌‏‎
خونی‌‏‎ اسهال‌‏‎ وجه‌‏‎ هیچ‌‏‎ به‌‏‎ اسهال‌‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎.می‌شود‏‎ دیده‌‏‎ نیز‏‎
.است‌‏‎ متوسط‏‎ و‏‎ خفیف‌‏‎ حد‏‎ در‏‎ بیماری‌‏‎ موارد‏‎ بسیاری‌‏‎ در‏‎ و‏‎ نیست‌‏‎
مدفوع‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ شكم‌‏‎ درد‏‎ بیمار‏‎ شدید‏‎ بیماری‌‏‎ عارض‌شدن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎
بیمار‏‎ ساعت‌‏‎ چند‏‎ ظرف‌‏‎ اسهال‌‏‎ گرفتن‌‏‎ شدت‌‏‎ با‏‎.جاری‌است‌‏‎ و‏‎ آبكی‌‏‎
رسانده‌‏‎ درمانی‌‏‎ مركز‏‎ یك‌‏‎ به‌‏‎ موقع‌‏‎ به‌‏‎ اگر‏‎ می‌رودو‏‎ اغماء‏‎ به‌‏‎
آب‏‎ شدید‏‎ كاهش‌‏‎ این‌‏‎ بنابر‏‎.‎می‌دهد‏‎ ازدست‌‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‌‏‎ نشود ، ‏‎
مشاهده‌‏‎ محض‌‏‎ به‌‏‎ افراد‏‎.‎است‌‏‎ بیمارالتور‏‎ مرگ‌‏‎ اصلی‌‏‎ علت‌‏‎ بدن‌‏‎
مراجعه‌‏‎ بیمارستانی‌‏‎ و‏‎ مركزبهداشتی‌‏‎ به‌‏‎ باید‏‎ نشانه‌ها‏‎ این‌‏‎
.شوند‏‎ بستری‌‏‎ (‎متوسط‏‎ صورت‌نوع‌‏‎ در‏‎)‎ آزمایش‌‏‎ دادن‌‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎

بیماری‌‏‎ انتقال‌‏‎ چرخه‌‏‎
وبای‌‏‎ بیماری‌‏‎ در‏‎ فرد‏‎ به‌‏‎ فرد‏‎ انتقال‌‏‎ ‌‏‎
یا‏‎ و‏‎ ایدز‏‎ مثل‌‏‎ التور‏‎ بیمار‏‎ به‌‏‎ زدن‌‏‎ دست‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ التور‏‎
.نمی‌یابد‏‎ انتقال‌‏‎ طریق‌‏‎ این‌‏‎ از‏‎ بیماری‌‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ هپاتیت‌اشكالی‌‏‎
فرد‏‎ مدفوع‌‏‎ ازطریق‌‏‎ بیماری‌‏‎ این‌‏‎ انتقال‌‏‎ احتمال‌‏‎ تنهاراه‌‏‎
.مبتلامی‌باشد‏‎
و‏‎ تشنگی‌‏‎ رفع‌‏‎ برای‌‏‎ گرما‏‎ فصل‌‏‎ در‏‎ به‌ویژه‌‏‎ آلوده‌‏‎ آشامیدن‌آبهای‌‏‎
میوه‌ها ، ‏‎ شستشوی‌‏‎ برای‌‏‎ درختان‌‏‎ آبیاری‌‏‎ آبهای‌‏‎ از‏‎ یااستفاده‌‏‎
یخ‌‏‎ مصرف‌‏‎ و‏‎ بستنی‌‏‎ دستفروشان‌ ، ‏‎ توسط‏‎ خام‌‏‎ خوراكی‌های‌‏‎ خریدانواع‌‏‎
را‏‎ اسهالی‌‏‎ و‏‎ روده‌ای‌‏‎ بیماریهای‌‏‎ میكروب‏‎ انتقال‌‏‎ آلوده‌امكان‌‏‎
جلوگیری‌‏‎ برای‌‏‎ ناخن‌ها‏‎ مرتب‏‎ كردن‌‏‎ كوتاه‌‏‎ بنابراین‌‏‎شدت‌می‌دهد‏‎
صابون‌‏‎ با‏‎ دست‌ها‏‎ شست‌وشوی‌‏‎ و‏‎ آنها‏‎ زیر‏‎ در‏‎ آلودگی‌‏‎ ازتجمع‌‏‎
آب‏‎ با‏‎ سبزیجات‌‏‎ و‏‎ كاهو‏‎ سازی‌‏‎ سالم‌‏‎ توالت‌ ، ‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ به‌طورمرتب‏‎
شیر‏‎ و‏‎ مایع‌‏‎ كشك‌‏‎ جوشاندن‌‏‎ ضدعفونی‌كننده‌ ، ‏‎ ومواد‏‎ سالم‌‏‎
چرخه‌‏‎ این‌‏‎ می‌تواند‏‎ زباله‌ها‏‎ مناسب‏‎ نشده‌ ، دفع‌‏‎ پاستوریزه‌‏‎
.كند‏‎ متوقف‌‏‎ را‏‎ انتقال‌‏‎
پزشك‌‏‎ تا‏‎ دربان‌‏‎ از‏‎ درمانی‌‏‎ مركز‏‎ یك‌‏‎ كاركنان‌‏‎ و‏‎ مسئولان‌‏‎ آشنایی‌‏‎
وبای‌‏‎ حاد‏‎ بیمار‏‎ یك‌‏‎ به‌موقع‌‏‎ نجات‌‏‎ و‏‎ درمان‌‏‎ در‏‎ می‌تواند‏‎ معالج‌‏‎
.شود‏‎ واقع‌‏‎ موثر‏‎ التور‏‎

 جهانی‌‏‎ بهداشت‌‏‎ سازمان‌‏‎ به‌‏‎ ساعت‌‏‎ ظرف‌ 48‏‎ باید بیماری‌  ، ‏‎
سازمان‌‏‎ به‌‏‎ اطلاع‌رسانی‌‏‎ روند‏‎ متاسفانه‌‏‎ اما‏‎.شود‏‎ داده‌‏‎ اطلاع‌‏‎
این‌‏‎ دلیل‌‏‎.‎نمی‌شود‏‎ رعایت‌‏‎ كشورها‏‎ جهانی‌ ، اكنون‌توسط‏‎ بهداشت‌‏‎
درگیر‏‎ كشور‏‎ با‏‎ اقتصادی‌‏‎ و‏‎ سیاسی‌‏‎ برخوردهای‌نامناسب‏‎ نیز‏‎ مورد‏‎
تحریم‌‏‎ ترس‌‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ جهت‌‏‎ به‌همین‌‏‎است‌‏‎ بیماریها‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎
ندهند‏‎ گزارش‌‏‎ را‏‎ موارد‏‎ نوع‌‏‎ این‌‏‎ می‌دهند‏‎ ترجیح‌‏‎ اقتصادی‌‏‎ .


نوشته شده توسط : negin m