تبلیغات
مطالب مفید در پزشکی - باکتری سودوموناس image
free png file
 

باکتری سودوموناس

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389   11:48 ب.ظ

 

بیماریزایی : تنها هنگامی به صورت عامل بیماریزاعمل می کندکه واردمناطق فاقددفاع طبیعی شود به عنوان مثال هنگامی که غشاهای مخاطی وپوست دراثرآسیب مستقیم نسجی از بین رفته اند-هنگامی که ازکاتترهای داخل وریدی یا ادرری استفاده می شود- یا هنگامی که بیماردچارنوتروپنی است این باکتری به غشاهای مخاطی وپوست متصل شدهودرانجا کولونیزه میشود- تهاجم موضی پیدا می کند وباعث بیماری سیستمیک می شود.

این باکتری باعث عفونت زخم وسوختگی شده چرک آبی-سبز ایجاد می کند در صورتی که ازبصل نخاع واردشود باعثا ایجادمننزیت می گردد. وچنانچه از طریق کاتترودستکاری مجاری ادرارویا ازراه محلولهای شستشووارد شود منجر به عفونت مجاری ادرار می گردد. این باکتری غالبا در موارد اوتیت خارجی خفیف در شناگران

همجنین با عفونت در چشم منجر به تخریب سریع چشم می شود. درشیر خوران یا

 افرادناتوان می تواند به جریان خون تهاجم یافته منجر به سپتیس کشنده شود

تشخیص آزمایشگاهی:

 

- BLOOD Agar:

2- مك كانكی:كلنی درشت لاكتوز منفی

3- TSI یا كلیكر ایرون اكار:ایجاد جلای فلزی می كند

4- IMVIC :+---

5- زلاتین :-

ازمون اكسیداسیون-فرمانتاسیون :توانایی تخمیر قندها توسط باكتری

روش:3 لوله حاوی قندگلوكز الكترولیت مقداركمی پپتون ومعرف PHتهیه كنید باكتریها رادرىولوله كشت داده ودرسطح یكی ازلوله ها بارافین اضافه كنید تا شرایط بیهوازی ایجاد شود بعد لوله هارابه مدت 24 ساعت دردمای 37 درجه نكهداری نموده نتایج رابدین صورت كزارش نمایید :

  ا لف : اركانیسم اكسیداتیو: عدم تخمیر قندها بنابراین فقط در شرایط هوازی قند مصرف می شود كه همراه باتولید اسید است كه موجب تغییرمعرف می شود (ازسبز به زرد)

ب: اركانیسم تخمیری:توانایی مصرف قند رابه روش تخمیر واكسیداسیون دارند مصرف قند همراه باتولید اسید است بنابراین در هردوشرایط تغییررنك دیده می شود

ج: اركانیسم غیراكسیداتیو: نه بصورت تخمیری ونه به صورت اكسیداتیو توانایی تخمیر قند راندارند بنابراین تغییری در محیط دیده نمی شود

تست اكسیداز: Taxo N®disc

description of immediate test

Immediate Positive Oxidase Test

description of delayed test

Positive Oxidase Test

رنك امزی كرم

 

 رشد درPseudosel agar 

 Pseudomonas aeruginosa Growing on Pseudosel Agar

Note the production of pyocyanin, a green water soluble pigment.

 

 فلورسنس در Pseudosel agarتحت اولترا ویوله 


Note the production of fluorescein, a compound that fluoresces under short wavelength ultraviolet light.

 

 Most of the Enterobacteriaceae have a rather foul smell; Pseudomonas aeruginosa produces a characteristic fruity or grape juice-like aroma due to production of an aromatic compound called aminoacetophenone

7. Enterotube® II


The Enterotube® II contains 12 different agars enabling the performance of a total of 15 biochemical tests as well as an enclosed inoculating wire.

15 biochemical tests in the Enterotube® II, see Table 13A


نوشته شده توسط : مریم